Om

RESIMA – ressurser i møte med aggresjon er kort fortalt holdninger, forståelse, kunnskap, ferdigheter og handlingskompetanse som vil være til nytte i møte med personer som er aggressive. RESIMA består av både teoretisk og praktisk kunnskap som kan gjøre arbeidstakere bedre rustet til å møte aggresjon og truende atferd fra tjenestemottakere. Jeg har holdt kurs, undervist og veiledet i emnet aggresjon og vold, for ulike oppdragsgivere siden 1994.

Det har vært en systematisk utvikling av kompetanse på å møte aggresjon og vold siden jeg begynte å holde kurs i dette emnet. I dag er RESIMA-metodikken innført og implementert i fem helseforetak i Norge og har et betydelig større nedslagsfelt i Sverige, der elleve offentlige landsting, regioner og organisasjoner og to private organisasjoner har innført og implementert metodikken. Videre har jeg vært på Niuvanniemi Sairaala i Kuopi, Finland og Region Sjælland, Danmark. Samtlige steder er det gjennomført omfattende opplæring, som har gitt hundrevis av ansatte instruktørkompetanse. I tillegg kommer alle som har gått gjennom ordinære grunnkurs rundt i kommunale boliger, sykehjem, barnevernstiltak, skoler, asylmottak, NAV og psykiatriske institusjoner. BUF-etat region vest valgte RESIMA som leverandør for sin sikkerhetsopplæring for alle sine ansatte i perioden 2015 – 2017.

Samtidig har jeg hatt ansvar for undervisning i dette emnet på sosionomutdanningen, vernepleierutdanningen og på studiet i aggresjonsproblematikk på Høgskolen i Bergen gjennom en årrekke.

Gjennom tidene har denne metodikken, som er i stadig utvikling, hatt ulike navn. I starten ble begreper som konfliktdemping og konflikthåndtering brukt. I Stockholm Läns Sjukvårdsområde utviklet PhD.  Anna Björkdahl, Geir Olsen og jeg det som etter hvert ble gitt navnet Bergenmodellen. TERMA – terapeutisk møte med aggresjon ble etablert, utviklet og implementert en rekke steder i Norge, Sverige og Finland av Geir Olsen og meg. Etter hvert har jeg valgt å innføre begrepet RESIMA – ressurser i møte med aggresjon, ettersom det fanger opp mer av det jeg ønsker å formidle gjennom undervisning og veiledning. En rekke organisasjoner, kommuner og regioner i Norge, Sverige og Danmark benytter i dag dette navnet.

Denne metodikken har vunnet flere arbeidsmiljøpriser i Sverige og vunnet KLP’s nasjonale arbeidsmiljøpris 2013. I Stockholm har øverste sjefen i Stockholm Läns Sjukvårdsområde omtalt Bergenmodellen som et av de viktigste pasientforbedringsprosjektene de driver.

Utover dette har jeg omfattende erfaring med risikovurdering på både individ- og organisasjonsnivå og har praktisk erfaring med risikovurderingsinstrument som HCR-20, SARA:SV, SAM og PRISM. Jeg har også videreutdanning i kognitiv terapi, med fokus på anger-management


Jeg er en av forfatterne bak boken Sikkerhet og omsorg – møte med aggresjon og vold, som er gitt ut på Fagbokforlaget.


Medlem av Norsk Forening for Kognitiv Terapi.

 

Bjørn Petter Hanssen - Leder, RESIMA